Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne gælder for enhver opgave, som advokatfirma Elna Barsøe påtager sig, medmindre andet er aftalt.


Vi udøver advokatvirksomhed i overensstemmelse med Advokatrådets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk og retsplejelovens regler om advokater.

Vi er underlagt tavshedspligt om alle oplysninger, som vi får kendskab til gennem vore klienter som led i vores bistand, og vi behandler derfor disse oplysninger med fuld fortrolighed.

Vi skal kende din identitet. Som advokatvirksomhed er vi undergivet reglerne i hvidvaskloven, hvilket betyder, at vi er forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra klienterne og opbevare disse. Det er en følge af et EU-direktiv, som er gennemført ved en ændring af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Se Interne regler omkring hvidvaskloven

Gratis formøde

Som medlem af Danske BOLIGadvokater tilbyder vi gratis vejledning til boligkøbere – enten telefonisk eller personligt – med henblik på at redegøre for de generelle problemer omkring boligkøb og omfanget af vort rådgivningstilbud.

Rådgivningsaftale, honorering og klientmidler

Når vi påtager os en opgave, udarbejdes en skriftlig rådgivningsaftale til klienten, der beskriver, hvilket arbejde vi forventer at skulle udføre, og om muligt en fast pris for opgaven eller et honorarskøn i forhold til den forventede arbejdsopgave med oplysning om måden, hvorpå advokathonoraret vil blive beregnet.

I boligrådgivningssager tilbydes en fast pris, der varierer i forhold til sagstype og er fastsat med udgangs-punkt i den tid, der forventes at medgå sagen. Bliver ejendomshandlen ikke bliver til noget - uanset årsag - skal klienten selvfølgelig ikke betale det aftalte advokathonoraret, men kun for det arbejde, som vi måtte have udført for klienten. I andre sager beregnes advokathonoraret efter dansk tradition med udgangspunkt i den tid, der er medgået til arbejdet og under hensyntagen til en samlet vurdering af sagens art, arbejdets karakter og det ansvar, der er forbundet med det samt resultatet af sagen. Desuden oplyses om de forventede omkostninger i sagen, idet opgaverelaterede udgifter, herunder afgifter til det offentlige, gebyrer og rimelige kørsels- og rejseudgifter, betales af klienten ud over honoraret.

Depositum og fakturering

Som hovedregel beder vi om et depositum til dækning af hele eller dele af det advokathonorar, som vi forventer, at sagen vil udløse, ligesom vi normalt beder om forudbetaling for de udlæg, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen for eksempel betaling af tinglysningsafgifter. Alle midler, som vore klienter betror os er klientmidler og forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti og bliver indsat på en særskilt konto. Når beløb indsættes på klientkontoen, fremsendes kvittering til klienten. Endelig afregning sker ved sagens afslutning ved fremsendelse af faktura til klienten. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Ansvar og forsikringsdækning

Advokatfirmaet er ansvarsforsikret efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler hos HDI-Gerling Forsikring, der også dækker ejendomsformidling. Ansvarsforsikringen gælder al vores advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

Opbevaring af sager

Alle sager og dokumenter heri vil som hovedregel blive opbevaret i 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter vil dog altid blive tilbageleveret til klienten ved sagens afslutning.

Interessekonflikter

Vi påtager os ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets klienter. Før vi påtager os en opgave for en klient, undersøger vi mulige interessekonflikter med eksisterende klienter. Hvis en interessekonflikt opstår, henvises til en anden advokat.