Nye regler om dækning af indskud på advokaters klientbankkonti

Dækning af klienters indestående på klientkonti

Med virkning fra den 1. juni 2015 er der indført nye regler for dækning af en klients indestående på advokaters klientbankkonti. Lovændringen implementerer et EU-direktiv om indskudsgarantiordninger og indebærer, at der indføres en begrænsning for, hvor store beløb der er garanteret for, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende.

Siden 1987 har de danske regler om indskydergarantifonden fastslået, at der var en ubegrænset dækning af indeståendet på en advokats klientbankkonto. Klienternes penge var dermed sikret fuldt ud i tilfælde af, at et pengeinstitut blev nødlidende, uanset hvilket pengeinstitut advokaten havde oprettet sin klientkonto i.

Efter 1. juni 2015 begrænses dækningen af midler på advokaters klientkonti som udgangspunkt til 100.000 €. Beløbsgrænsen svarer til grænsen for dækning af midler på almindelige indskudskonti i et pengeinstitut.

Det er værd at bemærke, at beløbsgrænsen på retten til dækning fra indskydergarantiformuen gælder for den navnenoterede indskyder. Det garanterede beløb beregnes således ikke pr. advokat eller pr. klientkonto, men pr. klient eller anden berettiget modtager af pengene. Omvendt indebærer det, at hvis klienten har en konto i eget navn i samme pengeinstitut, hvor advokaten har sin klientkonto, så er det kun klientens samlede indestående op til 100.000 €, der er garanteret af indskydergarantiformuen.

Hvis klient A og B har 500.000 kr. på en klientkonto hos advokat X, og klienterne C og D hver har 1,0 mio. kr. stående på samme klientkonto i et nødlidende pengeinstitut, så er udgangspunktet, at A og B får deres indestående dækket fuldt ud, mens C og D får dækket et indestående svarende til 100.000 € (ca. 750.000 kr.).

Hvis klient A og C hver især selv har en konto med et indestående på 300.000 kr. i samme nødlidende pengeinstitut, hvor advokaten har sin klientkonto, mens klient B og D ikke har andre indeståender i det nødlidende pengeinstitut, vil indskydergarantiformuen give følgende dækninger.

Samlet indskud dækket af indskydergarantiformuen:
Klient A 800.000,00 kr. 100.000,00 € (ca. 750.000 kr.)
Klient B 500.000,00 kr. 500.000,00 kr.
Klient C 1.300.000,00 kr. 100.000,00 € (ca. 750.000 kr.)
Klient D 1.000.000,00 kr. 100.000,00 € (ca. 750.000 kr.)

De nye regler om indskudsgarantidækningen har den konsekvens, at det kan være relevant at være opmærksom på, hvilket pengeinstitut klienten og advokaten hver især benytter.

Det fremgår af forarbejderne til loven, at advokatens klientbogholderi vil være tilstrækkelig dokumentation til at identificere, hvem der er den berettigede indskyder på en klientkonto, der indeholder midler fra flere forskellige klienter.

Transaktioner med særlig garantidækning

Garantiformuen yder en særlig beskyttelse af de transaktioner, der sker i forbindelse med handel af fast ejendom, der hovedsageligt har været anvendt til ikke-erhvervsmæssige formål hos sælger eller hovedsageligt er bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for køberen.

Disse transaktioner vil fremover være dækket med et beløb svarende til 10 mio. € (ca. 75 mio. kr.) i en periode på op til 12 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor beløbet indsættes på klientkontoen.

Desuden vil indskud med et lovmæssigt socialt formål, der er knyttet til særlige livsbegivenheder og indskud fra erstatning eller godtgørelse for skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse være garanteret med et beløb på op til 150.000 € (ca. 1.125.000 kr.) i en periode på 6 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor beløbet indsættes på klientkontoen.


Til klienters orientering har Advokatfirma Elna Barsøe samleklientbankkonti i Nordea, og medmindre andet aftales, vil betroede midler blive indsat i dette pengeinstitut.